Služby ekonomické

 • vedení účetnictví domu podle zákona o účetnictví
 • zpracování podkladů pro zřízení bankovního účtu
 • styk s bankou a s poštou
 • exkluzivní pojišťovací servis budov včetně spolupráce na likvidaci pojistných událostí
 • zpracování účetní závěrky
 • zajištění předpisu a plateb nájemného
 • zajištění ročního vyúčtování služeb
 • evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
 • zajištění dotací a úvěrů na opravy domů
 • zajištění archivace veškerých účetních dokladů
 • zpracování roční zprávy o činnosti správce
 • registrace a další povinnosti ve vztahu SVJ a zdrav. a soc. pojištění
 • zajištění registrace na finančním úřadu včetně dalšího vyřizování záležitostí SVJ s finančním úřadem

Služby technické

 • vedení provozní a technické dokumentace domu včetně archivace
 • zajištění smluv s dodavateli energií a dodávek těchto energií
 • zajišťování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu
 • zajištění periodických revizí elektroinstalace a plynoinstalace a následných oprav
 • zajišťování požární ochrany společných částí domu
 • zajištění odečtů měřidel a zajištění kontrol měřidel
 • pomoc při zpracování návrhů plánů oprav, rekonstrukcí a modernizaci domu,
  včetně kalkulace nákladů a jejich financování
 • vyřizování dotací z programu Panel, Zelená úsporám a IPRM 
 • zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi
 • zajištění zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných povolení
 • zajištění energetických auditů
 • technický a autorský dozor při realizaci staveb

Služby ostatní

 • zajištění organizace ustavujících schůzí společenství vlastníků až po zápis společenství do rejstříku včetně:
  • vzorové stanovy společenství
  • pozvánky, prezenční listiny, hlasovací lístky
  • zajištění notáře
  • návrh na zápis SVJ do veřejného rejstříku
  • zpracování prohlášení vlastníka a převody jednotlivých bytů do vlastnictví
 • příprava uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
 • posouzení návrhu dodavatelských smluv
 • návrhy domovního řádu
 • návrhy směrnic
 • provádění kopírovacích prací, kroužkové vazby a laminování
 • pronájem schůzovních prostor
 • pronájem nebytových prostor, kancelářských i výrobních
 • realitní činnost

Bendova

21. 2. 2017 11:29