Služby ekonomické

  • vedení účetnictví domu podle zákona o účetnictví
  • zpracování podkladů pro zřízení bankovního účtu
  • styk s bankou a s poštou
  • exkluzivní pojišťovací servis budov včetně spolupráce na likvidaci pojistných událostí
  • zpracování účetní závěrky
  • zajištění předpisu a plateb nájemného
  • zajištění ročního vyúčtování služeb
  • evidence dlužníků a vymáhání pohledávek
  • zajištění dotací a úvěrů na opravy domů
  • zajištění archivace veškerých účetních dokladů
  • zpracování roční zprávy o činnosti správce
  • registrace a další povinnosti ve vztahu SVJ a zdrav. a soc. pojištění
  • zajištění registrace na finančním úřadu včetně dalšího vyřizování záležitostí SVJ s finančním úřadem

Služby technické

  • vedení provozní a technické dokumentace domu včetně archivace
  • zajištění smluv s dodavateli energií a dodávek těchto energií
  • zajišťování oprav, rekonstrukcí a údržby společných částí domu
  • zajištění periodických revizí elektroinstalace a plynoinstalace a následných oprav
  • zajišťování požární ochrany společných částí domu
  • zajištění odečtů měřidel a zajištění kontrol měřidel
  • pomoc při zpracování návrhů plánů oprav, rekonstrukcí a modernizaci domu,
    včetně kalkulace nákladů a jejich financování
  • vyřizování dotací z programu Panel, Zelená úsporám a IPRM 
  • zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi
  • zajištění zpracování projektových dokumentací, rekonstrukcí a oprav budov včetně zajištění potřebných povolení
  • zajištění energetických auditů
  • technický a autorský dozor při realizaci staveb

Služby ostatní

  • zajištění organizace ustavujících schůzí společenství vlastníků až po zápis společenství do rejstříku včetně:
    • vzorové stanovy společenství
    • pozvánky, prezenční listiny, hlasovací lístky
    • zajištění notáře
    • návrh na zápis SVJ do veřejného rejstříku
    • zpracování prohlášení vlastníka a převody jednotlivých bytů do vlastnictví
  • příprava uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory
  • posouzení návrhu dodavatelských smluv
  • návrhy domovního řádu
  • návrhy směrnic
  • provádění kopírovacích prací, kroužkové vazby a laminování
  • pronájem schůzovních prostor
  • pronájem nebytových prostor, kancelářských i výrobních
  • realitní činnost

Bendova

21. 2. 2017 11:29